Terminologie

 

Terminologie z Mahlerových symfonií

ab

pryč ( Sordinen ab  = vypnuto)

abdämpfen

tlumit

aber

ale

aber deutlich

ale jasně, formulovat

aber nicht eilen

ale nespěchej

aber wuchtiger

ale těžší, těžší

abwechselnd

střídání

vše

vše

všechny Betonungen následné durchführen

všechna zvýraznění plně realizována

všechny Pausen gut gehalten

všechny spočívají dobře udržované

allmählich zum Tempo I zurückkehren

postupně se vracející k Tempo I

Alto sólo s Chor

altové sólo s refrénem

jsem Griffbrett

na hmatníku

jsem Steg

na mostě [ponticello]

Dieer Stelle wirken die Posaunen, Violinen und Viol. nur im Notfalle mit, wenn es gilt den Chor vor “Fallen” zu bewahren.

V této pasáži by pozouny, housle a violy měly hrát, pouze pokud je to nutné, aby se sbor nezměnil.

Anmerkung für den Dirigenten

Poznámka pro vodiče

na

na [např auf der G-Saite = na řetězci G]

na Holz geschlagen

udeřil na dřevo

z dálky

z dálky

aus weiter Ferne

z velké dálky

Ausdrucken

výraz

ausdrucksvoll

expresivní

ausgeführt u Ziffer 6

provedeno jako na zkoušce číslo 6

beides v. Einem geschalgen

oba [basový buben a činely] hrané jednou osobou

benützt die A- und Des-Pauke des 2. Paukers

použijte ploché tympány A a D druhého hráče

… Benützt die kleine Pauke des 2. Spielers

První hráč používá malé timpano druhého hráče

uklidňující

uklidnění

zvláště klidné

obzvláště lehce

bestimmt

přesné, výrazné, rozhodné

zdůraznil

zdůraznil, zdůraznil

bis zum gänzlich Aufhören

dokud konkurenčně nepřestala

bis zum Schluss (breit)

až do konce (široký)

bis zur Unhörbarkeit abnehmen

snížit na neslyšitelnost

bleiben (bleibt) ohne Dämpfer

zůstává bez ztlumení

široký

široký

Cäsur

césura

„Cäsur“ und heirauf plötzlich vorwärts

caesura a pak najednou vpřed

Celli und Bässe „rytmické“, nicht Triolen spielen

violoncella a basy hrají „rytmicky“, ne trojčata

Ztlumit

ztlumení

Dämpfer ab, Dämpfer abnehmen, Dämpfer absetzen, ohne Dämpfer, keine Dämpfer

bez ztlumení

Dämpfer nach und nach abnehmen

odstranit ztlumení jeden po druhém

Das cresc. dauert bis zum Eintritt der Streicher und Holzbläser und muss sehr mächtig sein; der Dirigent muss das Tempo so lange zurückhalten, bis die grösste Kraft erreicht ist. Beim Eintritte der Streicher und Holzbläser treten die Metallinstrumente zurück, um den Eintritt jener night zu „decken“.

Projekt crescendo trvá do vstupu strun a dechových nástrojů a musí být velmi silný; dirigent musí držet tempo, dokud nedosáhne největší síly. U vstupu strun a dechových nástrojů mosazi ustoupí, aby nezakryli svůj vchod.

natáhnout

natáhnout

dem Chor nachgeben

ustupuje refrénu

der 1. Ton des Gliss: stark zu betonen

první tón glissando: silně zdůrazněno

deutlich

jasně formulovat

Die 2. Bässe nicht eine Octave höher, sonst würde die vom Autor intendierte Wirkung ausbleiben; es kommt durchaus nicht darauf an, diese tiefen Töne zu hören, sundern durch deise Schreibart sollen Nur die tiefen Bässe verhindert werden, etwa das obere B zu „nehmen,“ und so die obere Note zu verstärken.

Druhé basy nejsou o oktávu vyšší, jinak bude efekt zamýšlený skladatelem zkažený; nejde o poslech hlubokých tónů, ale tento způsob zápisu má pouze zabránit nízkým basům v tom, aby zaujaly vyšší B-flat, a tím ho příliš zdůraznit.

zemře 4 Trompeten müssen aus entgegengesetzer Richtung her erklingen

4 trubky musí být slyšet z opačných směrů

zemři andere Hälfte

druhá půlka

Die früher in der Ferne aufgestellten 4 Hörner mögen zur Verstärkung dieses Thema's herangezogen werden, ebenso in allen darauffolgenden eigens bezeichneten Stellen.

4 rohy, které byly dříve v dálce, mohou být použity k posílení tohoto tématu, stejně jako všechny následující výslovně určené pasáže.

zemřít mit ^ bezeichneten Noten länger gehalten

poznámky označené ^ vydržel déle

Die Striche | bedeuten die Stelle, wo die verschiedenen Instrumente im Rhythmmus zusammenfallen sollen.

Zdvih | označuje místo, kde by se jednotlivé nástroje měly rytmicky spojovat.

die Triolenfigur immer gleichschnell, die Pausen breiter ausführen

postava trojice vždy stejně rychlá; opěrky fungovaly širší

zemřít Viertel zemřít zuletzt zemřít Halben

čtvrtiny jako předchozí poloviny

Diese Instrumente sollen zu dieser Nummer neben einander, am besten im Hintergrunde des Orchestrarrauf aufgestellt sein.

Tyto nástroje v tomto pohybu by měly být umístěny blízko sebe, nejlépe v zadní části orchestru.

totéž

totéž

Doppelgriff (Dpplgr.)

dvojité zastavení

drängend

tlačí dopředu

dreifach geth [eilt], 3-fach feth.

3 díl divisi

vonný

filmy, mlhavé

durchaus zart

něžně po celou dobu

Echo

minout

Echoton

jako ozvěna

energicky bewegt

energicky se pohybující

ersterbend

umírá pryč

… Es-Clar. v B umwechseln (ist bis Ziffer 17 als 4. Clar. notiert)

Změna druhého klarinetu E-flat na B-flat (označován jako 2. klarinet až do zkoušky číslo 4)

něco

poněkud

bylo to úžasné

poněkud dojemnější

etwas drängend (er)

trochu (více) tlačí dopředu

bylo energické v tempu

poněkud energický v tempu

byl hervortretend

trochu do popředí (více zdůrazněno)

etwas näher und stäker

trochu blíž a silnější

byl schneller

o něco rychlejší

etwas schwächer

trochu slabší

etwas zurückhalten (d)

trochu zadrženo (zadrženo) [tempo]

... fach getheilt (geth.)

divisi  [např. 4 fach geth. = 4-dílný  divisi]

Falls die Bässe keine C-Saite haben, sind 2 derselben herunter zu stimmen, die Übrigen pausiren.

V případě, že basy nemají C-strunu, 2 z nich se vyladí; ostatní odpočívají.

rychle Nerörbar eintreten

vstoupit téměř neslyšně

kapradina

vzdálený

Vlajka. [= Flageolet]

harmonický

flysend (fließend)

tekoucí

folgt ohne jede Unterbrechung der 4. (5.) Satz

následuje 4. (5.) pohyb bez přerušení

ganze Takte schlagen

porazit celé tyče

gänzlich ersterbend, gänzlich verklingend, gänzlich verschwindend

úplně umírá

tlumený

ztlumený; (buben) tlumený

gehalten

trvalé [stálé]

gemächlich

pohodlné, pohodové

gesangvoll, gesangsvoll; gesangvoll hervortretend

zpěvavý; písničkově zdůrazněno

gestoft (gest.)

zastaveno [lesní roh]

malované

pohladil [re: uklonil se]

Gesung

zpíval

geteilt, getheilt (get., geth.)

divisi

getragen

slavnostní, měřeno

gewöhnlich

obyčejný [tj. zrušení konkrétního efektu, například zastavených rohů]

gezogen

tažené [jako úder luku  lang gezogen  = dlouhý zdvih]

gleich abdämpfen

okamžitě tlumeno

Griffbrett; jsem Griffbrett

na / na hmatníku

Grosser Ton, Grossen Ton und Wärme

velký tón, velký tón a teplo

střevo

velmi dobře

střevní hervortretend

dobře zdůrazněno

Halbe breit taktieren

porazit široké poloviční noty

Halbe taktieren

porazit poloviční noty

Halbe taktieren (aber das Zeitmass zunächst noch nicht beschleunigen)

porazit poloviční noty (ale především ještě nezrychlovat teplotu)

halbes Werk

snížený orgán

Hälfte; zemřít Hälfte

polovina sekce

hart schlagen, hart geschlagen

tvrdě udeřil

heftig drängend

prudce tlačí dopředu

hervortretend (hervortr.)

vystupuje do popředí, zdůraznil

Vyšší hodnocení Pauza von mindestens 5 minut.

Následuje pauza nejméně 5 minut.

Hier ist das Zeitmaß durch die vorangegangene unmerkliche Steigerung bereits „Energisch bewegt“ (ohne zu eilen) geworden; dasselbe ist noch immer weiter zu steigern bis zum Eintritt des a tempo (Più mosso)

Tady tempo. skrze předchozí, nepostřehnutelné zesílení, se „energeticky pohybuje“ (bez spěchu); do vstupu do EU se stále ještě zvyšuje tempo (Più mosso).

hier soll die Musik viel stärker hörbar sein

tady má být hudba mnohem silněji slyšitelná

Hier, wie bei der folgende gleichartigen Stelle ist darauf zu achten, dass sich die Triller der 1. u. 2. Geigen dicht an einander schliessen, und keine Pause dazwischen entsteht (einen „Trillerkette“) také tak:

Zde, stejně jako v následující pasáži stejného typu, dbejte na to, aby trylky 1. a 2. housle do sebe zapadly hladce a silně a nedocházelo k jejich zlomení („řetěz trylek“), tedy tedy:

hoch

vysoký

Holzinstrumente sehr hervortretend

dechové nástroje velmi zdůrazněny

Holzschlägel (n)

dřevěná palička

Hörner in möglichst großer Anzahl sehr stark geblasen, und in weiter Entfernung augestellt

rohy v co největším počtu, hrály velmi silně a byly umístěny daleko v dálce

im orchestr

v orchestru [na rozdíl od zadní scény]

im Tempo des Scherzo; divoký herausfahrend

v tempu Scherzo; divoce vyrazí

im Tempo nachgeben, im Tempo nachlassen

uvolnění do tempa

Časově omezené období je časově omezené a rozšířené.

V průběhu poslední pasáže se tempo na tomto místě přirozeným zadržováním stalo velmi mírným.

vždy

vždy

ponořit bewegter

vždy pohyblivější [tj. rychlejší], více animované

okamžitě dasselbe getragene Zeitmass

vždy stejné slavnostní tempo

immer kapradí a kapradí

vždy daleko a dál

immer gestopft (gest.)

vždy se zastavil

ponořit langsamer

vždy pomalejší

immer mehr und mehr zurückhaltend

stále více a více se drží zpátky

immer (mit) Dämpfer, immer mit Sord.

vždy s ztlumením

immer mit Verstärkung bis zum Schluss

vždy s výztuhou [zdvojnásobením] až do konce

immer noch (etwas) drängend

stále (trochu) tlačí dopředu

immer noch etwas vorwärts

vždy ještě trochu dopředu

immer noch mehr zurückhaltend

stále více se drží zpátky

immer noch unmerklich zurückhaltend

vždy se nenápadně drží zpátky

okamžitě vypnuto

vždy otevřené

immer jaro. Bažina.

vždy  spiccato

immer vorwärts (drängend)

vždy dopředu (stisknutí dopředu)

immer wuchtig

vždy těžký

In den ersten Takten des Thema's sind die Bassfiguren schnell in heftigem Ansturm ungefähr [Viertel] = 144, die Pausen jedoch im Hauptzeitmass [Viertel] = 84-92 auszuführen. Der Halt im 4. Takte ist kurz - gleichsam ein Ausholen zu neuer Kraft.

V prvních pruzích motivu se basové postavy hrají rychle v prudkém náporu [čtvrtina] = 144; zbytky jsou však v hlavním tempu [čtvrtletí] = 84-92. Výdrž v liště 4 je krátká - jako příprava na novou sílu.

v der Ferne

ve vzdálenosti

v ruhig fliessender Bewegung

v mírumilovně plynulém pohybu

jsem Tempo I zurückkehren

návrat do Tempa I

ve Weiter Entfernung, ve Weite Ferne

v dálce

ve Weitesteru Ferne aufgestellt

umístěn v nejvzdálenější vzdálenosti

původní

intimní, žhavý, vroucí, upřímný

ja nicht eilen

nespěchej

je ein Ton von einem Pult

jedna poznámka pro každý stůl, resp

jede mehrfach besetzt

každá část [Harfa 1-2] s více hráči

jeden Ton

každý tón

jeden Ton gleich abdämpfen

každá nota tlumena stejně

jeder mit 3 Pauken

každý se 3 tympány

sotva slyšitelný

sotva slyšitelný

keine Dämpfer

žádné ztlumení

Keine Triole

ne triplet

malá Pauke

malý tympán

klingen lassen

nech to zvonit

klingt, wie in allen weiteren Fällen eine Octave höher

zní o oktávu výše, jako ve všech dalších případech

silně

silný, robustní

krátký

krátký

kurz gestrichen

krátké údery [luku]

kurzer Halt; kurze Halte

krátké držení

lang gestrichen, lang gezogen

dlouhé údery [luku]

lang, lange

dlouhý

lang und verklingend

dlouho a umírá

langsam (er)

pomalý

langsam steigern

pomalu zesilující

langsame Halbe, Halbe langsame taktieren

pomalé poloviční noty, porazte pomalé poloviční noty

snadný

lehce

leicht und duftig gespielt

hrál lehce a mlhavě

leidenschaftlich

vášnivě

leidenschaftlich aber zart

vášnivý, ale něžný

Odkazy (aufgestellt)

(umístěno) vlevo

Luftpauza

dechová pauza

mehrfach besetzt

zdvojnásobil několik hráčů

s

s

mit aufgehobenen Schalltrichter, mit aufwärts gerichtetem Schalltrichter

zvony

mit Aufschwung, aber nicht eilen

s popudem, ale ne spěchat

mit Ausdruck

s výrazem

mit Dämpfer (n)

s ztlumením

mit dem Bogen geschlagen, mit dem Bogen schlagen

zasažen lukem, zasažen lukem

mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck

s vážným a vážným výrazem

s jedním prstem

jedním prstem

s malým počtem mužů

najednou o něco těžší

mit etwas drägendem Charakter

s poněkud tlačným znakem dopředu

mit höchster Kraft

s největší mocí

mit höchster Kraftentfaltung

s největším rozvíjením moci

mit Holzschlägel (m. Holzschl.)

s dřevěnou paličkou

mit humor

s humorem

mit leidenschaftlichem Ausdruck

s vášnivým výrazem

mit Paukenschlägeln

s paličkou (tympány)

mit Schlägel, mit 2 Schlägeln

s paličkou, se 2 paličkami

mit Schwammschlägel

s houbičkou [tj. měkkou] paličkou

mit Sordinen (Sord.)

se ztlumením

mit steigerndem Ausdruck

se zesíleným výrazem

mit Teller (n)

s deskami [tj. činely]

mit Verstärkung

s výztuží [tj. zdvojnásobení]

Muss so schachach erklingen, daß es den Charakter der Gesangstelle Celli und Fag. v keinerlei Weise tangiert. Der Autor denkt sich hier, ungefähr, vom Wind vereinzelnd herüber getragene Klänge einer kaum vernehmbaren Music.

Musí to znít tak slabě, že to nijak neovlivní melodický průchod violoncella a fagotu. Skladatel zde zhruba myslí na izolované zvuky sotva slyšitelné hudby přenášené větrem.

nach

na [ve smyslu ladění tympánů z jedné noty do druhé]

nachgeben

ustoupit, relaxovat

nachlassen; nachlassend

relaxaci

näher (doporučit)

(blíží se) blíž

natürlich

přirozeně [tj. zrušení zvláštního efektu, jako jsou zastavené rohy nebo  col legno]

neben den beiden Harfen zu placieren

umístěny slyšet obě harfy

nehmen den Platz im Orchester ein

zaujmout místo v orchestru

nehmen den Platz „in der Ferne“ ein

obsadit místo „v dálce“

nehnem ihren Platz „in weiter Ferne“ an

zaujmout jejich místo „ve větší vzdálenosti“

nehmen nach und nach die Dämpfer ab

odstranit ztlumení jeden po druhém [tj. jeden po druhém, jeden hráč po druhém]

nehmen (nimmt)

vzít

Nehmen wieder ihren Platz im Orchester ein; doch mit Bedacht darauf, nicht durch Geräusch den „a capella“ Gesang zu stören.

Znovu zaujměte jejich místo v orchestru, ale opatrně, abyste nerušili  a capella  zpívat s jakýmkoli hlukem.

ne

ne

nicht brechen

bez arpeggia [harfa]

nicht dehnen

neroztahuj se [čas]

nicht eilen; ja nicht eilen

nespěchejte; nemysli ani na spěch

nicht eint 8va höher !, (ja) nicht eine Octave höher

ne o 8ve vyšší! [do basů], za žádných okolností o oktávu vyšší

nicht gebrochen

bez arpeggia [harfa]

nicht hinaufziehn

nechodí

nicht schleppen, nicht schleppend

netahuj, ne tahej

nicht theilen (teilen)

nedivisi

nicht trillern

ne trylkovat

nicht zu schnell

ne příliš rychle

nicht zurückhalten

neudržováno [tempo]

ne eilen

nikdy spěchat

nimmt (nehmen)

vzít

nimmt zu diesem Takte das tiefe G des 1. Paukisten zu Hilfe

v této liště si vezměte o pomoc nízký G [buben] 1. timpanisty

noch etwas langsamer

stále poněkud pomalejší

noch immer und allmählich zurückhaltend

stále vždy a postupně se drží zpátky

noch mehr drängend

stále více tlačí vpřed

ještě rychleji

stále rychlejší

pouze

pouze

Nur 2 Spieler

pouze 2 hráči

Nur die ersten 2 Pulte

pouze první 2 stoly

zdravotní sestra Hälfte

pouze polovina [sekce]

Nur Pedale

pouze pedály

open minded

otevřít

bez

bez

ohne Dämpfer

bez ztlumení

ohne hervorzutretend

není zdůrazněno

ohne im Geringsten hervorzutreten

aniž by byl sebemenší

ohne Nachschlage, ohne Nachschl.

bez půvabu [tj. bez otočeného konce na trylku]

ohne Verstärkung

bez výztuže [zdvojnásobení]

Paukenschlägel (n)

tympány palička

Pulte

stoly [strun]

rechts (aufgestellt)

(umístěno) vpravo

Saite

řetězec [např  G-Saite  = G-řetězec]

Schalltrichter auf (Schalltr. Auf; Sch. Auf, Schalltrichter in die Höhe, Schalltrichter hoch

zvony

scharf abgerissen, scharf abreissen

ostře ošizený nebo odlomený

Paličky

palička, šlehač

prostý

jednoduché, prosté

schmetternd

mosazný, řvoucí, hlasitý

schnell; Schneller

rychle, rychle; rychleji

schnell und schmetternd (wie eine Fanfare)

rychlé a odvážné (jako fanfáry)

schon etwas stärker hörbar

již o něco silněji slyšitelné

Schwächer

slabší

Schwammschlägeln; Schwannschl .; Schw.

houbičky [tj. měkké] paličky

schwer

těžký, těžký, těžkopádný

velmi

velmi

sehr ausdrucksvoll (gesungen)

velmi expresivní (velmi expresivně zpívané)

sehr bestimmt

velmi rozhodně

velmi široký

velmi široce

sehr deutlich

velmi jasně

sehr drängend

velmi tlačit dopředu

sehr entfernt

velmi vzdálený

sehr feierlich aber schlicht (Choralmässig)

velmi slavnostní, ale jednoduchý (podobný chorálu)

sehr gemächlich

velmi pohodlné (pohodové)

sehr gesangvoll (gesangsvoll)

velmi zpěvavý

sehr getragen

velmi slavnostní, měřený, pomalý

sehr getragen a gesangvoll

velmi slavnostní a zpěvný

seh herveortretend

velmi do popředí

velmi krátké

velmi krátké

velmi dlouho

velmi dlouhá

velmi pomalu

velmi pomalu

sehr langsam začátek

začíná velmi pomalu

sehr langsam und gedehnt

velmi pomalé a natažené

vyberte jazyk a vyberte možnost Kraft anschwellend

velmi pomalu a rovnoměrně bobtná na nejvyšší pevnost

sehr mässig und zurückhaltend

velmi umírněný a zdrženlivý

sehr scharfhythmisiert

velmi ostré rytmy

velmi něžný

velmi něžný

sehr zurückhaltend

velmi zadržováno [tempo]

sich (gänzlich) verlierend

mizí (úplně)

viz. níže

viz.níže

sind an den in der Partitur bemerkten Stellen mit im Orch. thätig.

na místě označeném v partituře jsou v orchestru aktivní [Horns 1-4 in the distance].

zpívat

zpěv

Sollen nicht mindestens 2 Contrabässe das “Contra C” auf ihrem Instrument besitzen, so haben 2 Bassisten die “E Saite” auf D herab zu stimmen. Die fehlenden Töne eine Octave höher zu spielen, wie manchmal Gebrauch ist, ist hier, wie bei allen folgenden Gelegenheiten - unzulässig.

Pokud neexistují alespoň 2 basy, které mají nízké C, pak 2 basisté musí naladit E strunu dolů na D. Chcete-li přehrát chybějící notu o oktávu výše, jak se to někdy dělá, je zde - jako při všech následujících příležitostech - nepřípustný.

Sopr. sólo s Chor

sopránové sólo s refrénem

Sordinen ab (Sord. Ab)

ztlumí

Hráč

hráči

… Spieler nimmt die As-Pauke des II. Spielers zur benutzung dieser Stelle

První hráč vezme na provedení této pasáže bicí plochý hráč druhého hráče

springenden Bogen (jaro. Bog.)

skákací luk [tj. & nbso;spiccato ]

Stahlstäbe (oder Glocken) von tiefem (und) umbestimmtem Klang (e)

ocelové tyče (nebo zvony) s hlubokou (a) neurčitou roztečí

příkrý

silný

ostrý geblasen

silně foukané

starker

silnější

Steg .; jsem Steg

u mostu [tj  skokan ]

Posilujte v tempu

přísně v tempu

Strich für Strich

oddělené luky [tj. nezřetelné]

teilen (teilen)

rozdělený

Teller (n); mit Teller

desky [odkazující na činely], činely

tief; kravata

nízká, hluboká; dolní

trillern, nicht trillern

trylek, ne trylek

Triol

trojice

überall schnell abdämpfen

během celého orchestru rychle ztlumte

Um die Continuität des Tempo zu befestigen, empfiehlt es sich, in den ersten Takten noch Viertel anzuschlagen.

Aby se dosáhlo kontinuity tempa, doporučuje se v prvních taktech porazit čtvrtiny.

… Und is als 4. Clar. notiert

… A je označován jako 4. klarinet

unmerklich drängend

nenápadně tlačí vpřed

Untere Stimme nur von den mit Contra-C-versehenen Bässen auszuführen

nižší hlas mají hrát pouze ty basy, které jsou vybaveny strunou Contra-C

vereint, vereinigt

nedivisiunisono

verhallend

umírá pryč

verklingend, verklingen lassen

umírá, nech zemřít

viel Bogen (wechseln); viel Bogenwechsel

hodně luku; mnoho změn luku

viel näher und stärker

mnohem bližší a silnější

Viertel taktieren

porazit čtvrtiny

volle Werk

plný orgán

von hier allmählich und unmerklich zu Tempo I zurückkehren

odtud se postupně a nenápadně vrací do Tempa I.

všichni dědici a milovníci všech sfér v Tempo übergehen

odtud nenápadně postupně přechází do poněkud přísnějšího tempa

von tiefem untereinander verschiedenem Klange ohne bestimmte Tonhöhe

hluboké tóny neurčité výšky tónu, které se navzájem liší

vorwärts, vorwärts drängend, vorwärts gehen

dopředu, dopředu tlačí dopředu, dopředu

měkký

měkký, slabý

Wenn nict mindestens 2 Contrabäss das “Contra C” besitzen, so wird von allen Bässen bloß die Oberstimme dieser 5 Takte gespielt.

Pokud nejsou alespoň 2 basy, které mají nízké C, pak všechny basy hrají pouze horní hlas pro těchto 5 taktů.

Wen nicht wenigstens ein Bassist das Contra C auf seinem Instrument zur Verfügung hat, so spielen sämmtliche Bassisten unisono die Oberstimme.

Pokud alespoň jeden basista s nízkým C na svém nástroji není k dispozici, pak by všechny basy měly hrát na horní hlas unisono.

wie eine Vogelstimme

jako ptačí píseň

… Wie früher (zemřít)…

… Jako dříve (dále) .. [např. Čtvrtkový nota se stejnou rychlostí jako předchozí poloviční nota]

wie vorher

jako dříve

wie zu Anfang

jako na začátku

… Wie zuletzt (zemřít)…

… Jako předchozí… [např. Čtvrtkový nota jako předchozí poloviční nota]

wieder

znovu

wieder bewegter

opět více pohybu

wieder breit (er)

znovu široký

wieder etwas gehaltener

opět o něco udržitelnější

wieder etwas zurückhaltend

opět trochu brzdí [tempo]

wieder gehalten

opět trvalé

wieder in's Tempo zurückgehen

opět se vrací do tempa

wieder Langsam, wie zum Anfang

znovu pomalu, jako na začátku

wieder sehr breit

opět velmi široký

wieder starker

opět silnější

wieder unmerklich bewegter

opět nepostřehnutelně animovanější

wieder unmerklich zurückhaltend

opět nenápadně zadržující

wieder zurückhaltend

opět držet zpátky [tempo]

divoký

divoký

zarter

nabídka

zart betont

něžně zdůraznil

zart drängend

něžně tlačí vpřed

zart hervortretend

něžně zdůrazněno

Zeit lassen

nechat čas

ziemlich bewegt

docela animovaný

zu eventueller Unterstützung der Hörner

pro zesílení rohů, pokud je to nutné

zum Tempo I zurückkehren

návrat do Tempa I

Zungenstoss (Zungenst).

třepetající se jazyk

Zur Vereinfachung des orchestralen Apparates je darauf Rücksicht genommen, daß diese Trompeten, pády es nötig ist, von den im Orchestra wirkenden Musikern (3.4.5.6. Tr.) Ausgeführt werden können und haben dieselben Zeit genug ihre Plätz zu wechseln.

Aby se zjednodušila logistika orchestru, vezměte na vědomí, že tyto trumpety mohou být v případě potřeby vyjmuty z pravidelných členů orchestru (Trp. 3-6) a mají dostatek času na změnu místa.

zpět

zpátky

zurückhalten (d)

zadržování nebo zadržování [tempo]

zwei davon können durch die 5. u. 6. Orch.-Trp. ausgef. Werden

dvě z těchto [trumpety 1-4 v dálce] mohou hrát jako 5. a 6. trubka v orchestru

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: